Algemene voorwaarden Facebook-actie

Algemene voorwaarden bij het deelnemen aan de Facebook actie: deel, like en win

Artikel 1. Doel algemene voorwaarden

1.1     Dit document moet ervoor zorgen dat er geen onduidelijkheden bestaan over het deelnemen dan wel niet winnen van een prijs via de Facebook actie van de Seniorenvoordeelpas.nl, betreffende de actie deel, like en win.

Artikel 2. Deelnemen aan de actie
2.1     Het deelnemen aan een Facebookactie op een Facebookpagina van Seniorenvoordeelpas.nl is geheel gratis en vrijblijvend.
2.2     Senicom B.V. is de uitgever van de Seniorenvoordeelpas en is beheerder van de Facebookpagina van Seniorenvoordeelpas.nl.
2.3     Senicom B.V. vrijwaart zich van spelfouten.

Artikel 3. Winnen van een prijs
3.1     Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
3.2.1     De winnaar wordt iedere week getrokken door Schäfer Notarissen te Eindhoven.
3.2.2     Schäfer Notarissen trekt iedere week een eerste winnaar en een tweede winnaar. Deze tweede winnaar wordt alleen benaderd als de eerste winnaar zich niet meldt binnen genoemde termijn.
3.3.1     De winnaar dient zich binnen 72 uur na bekendmaking te melden zoals staat beschreven bij bekendmaking.
3.3.2     Mocht de winnaar zich niet melden binnen de 72 uur dan gaat de prijs naar de tweede winnaar die Schäfer Notarissen te Eindhoven heeft getrokken.
3.4     De gewonnen prijs is niet in te wisselen voor contanten.

Artikel 4. Ontvangen van de prijs
4.1     De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Senicom B.V. of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Senicom B.V. niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
4.2     Senicom B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzending bedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.).
Senicom B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

4.3     De gewonnen prijs zal binnen één week na reactie van de winnaar per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
4.4    Na toestemming te hebben gevraagd en verkregen van de winnaar voor het gebruiken van foto en/of beeldmateriaal kan dit beeld meermaals worden ingezet op de websites die onder het beheer van Senicom B.V. vallen.

Artikel 5. Gebruik maken van de prijs

5.1     Senicom B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

5.2     Senicom B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

5.3     Senicom B.V. is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Senicom B.V daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Senicom B.V op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.