Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1
Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, lidmaatschappen, overeenkomsten en leveringen van producten en/of diensten door Senicom B.V. aan haar klanten, waaronder tevens uitdrukkelijk begrepen het hierna in artikel 2.1 van deze Voorwaarden te beschrijven Lidmaatschap.

1.2
Senicom B.V. is gevestigd aan de Smalle Haven 57, te 5611 EH Eindhoven (hierna: ‘Senicom’).

1.3
Door de Voordeelpas aan te vragen, accepteert u deze Voorwaarden.

1.4
Senicom garandeert dat het Lidmaatschap beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod van Senicom vermelde specificaties. Als het Lidmaatschap niet beantwoordt aan uw verwachting, zal Senicom het redelijke of noodzakelijke doen om het Lidmaatschap alsnog aan die verwachtingen te laten voldoen.

1.5
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

1.6
De persoon die het lidmaatschap aangaat dient minimaal 50 jaar te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.

1.7
Senicom is gerechtigd om de geldigheid van de Voordeelpas waarvoor het Lidmaatschap is aangegaan, op ieder moment te blokkeren, indien u zich heeft gedragen in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden en/of de wet en/of op een andere wijze die een dergelijke maatregel rechtvaardigt. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige prestatie uit te voeren. Het Lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld.

1.8
Senicom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig. Van deze wijziging wordt kennisgegeven op www.seniorenvoordeelpas.nl.

2. Lidmaatschap op de Voordeelpas
2.1
Om gebruik te kunnen maken van de via www.seniorenvoordeelpas.nl door derde partijen (hierna: ‘Partners’) aangeboden kortingen en overige diensten, moet de gebruiker (hierna: ‘Lid’) zichzelf registreren bij Senicom. De gebruiker is gehouden het registratieformulier van Senicom naar waarheid in te vullen. Na registratie en betaling ontvangt het Lid een Voordeelpas, waarmee het Lid gebruik kan maken van door Partners via Senicom aangeboden kortingen en overige diensten. Na registratie en betaling ontvangt het Lid verder een gebruiksnaam en wachtwoord waarmee kan worden ingelogd op het online profiel op de website www.seniorenvoordeelpas.nl. Uw recht om tegen betaling en onder de in deze Voorwaarden en in de overeenkomst genoemde condities gebruik te mogen maken van de Voordeelpas, waaronder uitdrukkelijk tevens begrepen het online profiel op de website www.seniorenvoordeelpas.nl, wordt in deze Voorwaarden steeds aangeduid als ‘Lidmaatschap’.

2.2
Een Lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan. Een Lidmaatschap is strikt persoonlijk en mag niet door u aan derden worden verstrekt. U bent gehouden om zorgvuldig met het Lidmaatschap om te gaan.

2.3
De kosten voor het Lidmaatschap bedragen 23,95 Euro per jaar (hierna: ‘Lidmaatschapsgeld’).

3. Duur van het lidmaatschap
3.1
Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar en wordt daarna – behoudens opzegging (zie artikel 6 van deze Voorwaarden)– telkens automatisch voor een (1) jaar verlengd. Bij verlenging van het Lidmaatschap ontvangt het Lid een nieuwe Voordeelpas.

3.2
Informatie over de looptijd van het Lidmaatschap kunt u vinden in het online profiel (wanneer u bent ingelogd op de site www.seniorenvoordeelpas.nl) of kunt u opvragen bij de klantenservice van Senicom via post, telefoon en e-mail via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl. De contactgegevens van de klantenservice: Senicom BV t.a.v. seniorenvoordeelpas.nl, Postbus 6037 5600 HA Eindhoven of via tel: 085-0298517.

4. Betaling lidmaatschap en wijze van betaling
4.1
Betaling van het Lidmaatschapsgeld dient voorafgaand aan elke lidmaatschapsperiode te geschieden door middel van automatische incasso of iDEAL. De betalingen van het Lidmaatschapsgeld worden bij verlenging van het Lidmaatschap via automatische incasso geïncasseerd van het door u opgegeven rekeningnummer. U dient hiervoor een machtiging aan Senicom af te geven.

4.2
Bij niet, niet-tijdige betaling – waaronder door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, of onvolledige betaling, wordt een herinnering gestuurd. Bij niet-tijdige, niet-tijdige of onvolledige betaling brengt Senicom bij het versturen van de herinnering de redelijke extra kosten aan u in rekening. Bij het uitblijven van betaling is Senicom gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Senicom kan bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden kosten zullen bij u in rekening worden gebracht.

4.3
Alle Lidmaatschapsgelden zijn in Euro’s en inclusief BTW.

4.4
Senicom heeft het recht eenzijdig de prijs van het Lidmaatschap (zie artikel 2.3 van deze Voorwaarden) te wijzigen, mits het Lidmaatschap sinds de totstandkoming ervan tenminste drie (3) maanden heeft geduurd. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk zes (6) weken voordat deze van kracht wordt, op de website www.seniorenvoordeelpas.nl gepubliceerd en in de aan de Voordeelpas verbonden maandelijkse e-mailing.

4.5
Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

5. Bezorging
5.1
Nadat de betaling van het Lidmaatschapsgeld heeft plaatsgevonden, wordt door Senicom de Voordeelpas aangemaakt en bezorgd op het door u in het registratieformulier van Senicom aangegeven adres.

5.2
Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan Senicom te zijn opgegeven per mail via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl of per post. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw juiste adres aan Senicom. Bij verlies of diefstal van de Voordeelpas kan tegen betaling van een bedrag van € 10 aan Senicom een vervangende pas worden verkregen.

5.3
Een nieuw of ander (e-mail)-adres kunt u wijzigen in het online profiel op de website www.seniorenvoordeelpas.nl of via e-mail klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl.

6. Opzegging van het lidmaatschap

Om een Lidmaatschap te beëindigen dient het Lid de Voordeelpas minimaal met inachtneming van een (1) maand voor het einde van het eerste lidmaatschapsjaar op te zeggen. Tijdens de automatische verlenging kan het Lidmaatschap op ieder moment worden opgezegd, doch met inachtneming van de opzegtermijn van minimaal een (1) maand. Opzegging kan telefonisch, schriftelijk en via ons online vragenformulier, www.seniorenvoordeelpas.nl/klantenservice. Informatie over de looptijd van uw Lidmaatschap staat vermeld op de voordeelpas en kan bij de klantenservice van Seniorenvoordeelpas.nl worden opgevraagd via post, telefoon en e-mail via klantservice@seniorenvoordeelpas.nl. De contactgegevens staan in artikel 3.2 van deze Voorwaarden vermeld. Reeds betaalde Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd. Na opzegging kan het Lid nog gedurende het lopende Lidmaatschapsjaar gebruik maken van alle voordelen van de Voordeelpas.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
7.1
Senicom is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens – waaronder persoonsgegevens – die worden verzameld bij de aanvraag van het lidmaatschap op de Voordeelpas. Senicom verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Senicom verzamelt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
(1)     voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

(2)     om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Senicom op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Senicom een profiel van u opstellen;

(3)     om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

(4)     om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

(5)     om te voldoen aan de op Senicom rustende wet- en regelgeving.

7.2
Een deel van de door u ingevulde klantgegevens worden aangemerkt als zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals de informatie over uw persoonlijke interesse en aankoopgedrag. U erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verwerking van uw deels bijzondere persoonsgegevens door Senicom en het gebruik dat daarvan door Senicom kan worden gemaakt. U heeft recht op inzage als bedoeld in de toepasselijke privacywetgeving ten aanzien van uw persoonsgegevens die door Senicom worden verwerkt.

7.3
Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden verklaart u tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met het op de website www.seniorenvoordeelpas.nl vermelde privacy- en cookiebeleid van Senicom. Daarin staat tevens onder meer vermeld op welke wijze u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Senicom.

7.4
Senicom respecteert uw privacy. Senicom heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer …………

8. Klachten
U dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk na het ontstaan ervan, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen te melden aan Senicom. U dient deze klacht volledig en duidelijk aan Senicom te omschrijven. De contactgegevens van de klantenservice: Senicom t.a.v. Klantenservice, o.v.v. Seniorenvoordeelpas.nl, Postbus 6037, 5600 HA Eindhoven, tel: 085-0298517.

Wanneer er in onderling overleg geen oplossing wordt bereikt, kunt u voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr

9. Aansprakelijkheid

9.1
De totale aansprakelijkheid van Senicom wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met u gesloten overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van het Lidmaatschapsgeld in enig jaar. Per jaar is Senicom tegenover een en hetzelfde Lid slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door het Lid verschuldigde Lidmaatschapsgeld.

9.2
Senicom is niet aansprakelijk voor vermogensschade en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.

9.3
Indien Senicom toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de met u gesloten overeenkomst, bent u verplicht om Senicom schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen in alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij nakoming van de verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is. In dat geval is Senicom van rechtswege in verzuim.

9.4
Niets van bovenstaande onder 9.1 t/m 9.3 is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Senicom.

9.5
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat het Lid de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Senicom meldt.

9.6
Senicom is niet aansprakelijk voor enige door u geleden schade, indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Senicom gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Senicom, tekortkomingen van toeleveranciers en/of transporteurs van Senicom, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

10. Partners

10.1
Op de website www.seniorenvoordeelpas.nl worden door diverse Partners aanbiedingen geplaatst. Voor al deze aanbiedingen en acties geldt dat u een overeenkomst sluit rechtstreeks met de Partner. Seniorenvoordeelpas.nl en Senicom zijn daarbij uitdrukkelijk geen partij.

10.2
Zodra u klikt op de button ‘Aanbieding bekijken’ word u doorverwezen naar de website van de aanbieder. Senicom draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie als vermeld op de website van een Partner, waaronder begrepen kennelijke druk- of zetfouten aangaande prijzen Een koopovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten met de Partner, onder de met Partner overeengekomen voorwaarden. De gehele afhandeling, waaronder betaling/reclamering/levering, vindt rechtstreeks plaats door de Partner.

10.3
Bij verschillen tussen de informatie op www.seniorenvoordeelpas.nl en de informatie van de Partner is de informatie van de Partner leidend. Alle prijzen en overige informatie op www.seniorenvoordeelpas.nl zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is Senicom niet aansprakelijk.

11. Overige bepalingen
11.1
Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarvan deze Voorwaarden deel uit maken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Voorwaarden en overeenkomsten waarvan deze Voorwaarden deel uit maken, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Eindhoven.

11.2
Indien een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of ongeldig mochten blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11.3
Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 mei 2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.

12. Retour- en teruggavebeleid gepersonaliseerde producten
De zichttermijn (herroepingsrecht) voor koop op afstand is op de gepersonaliseerde producten, zoals de gepersonaliseerde seniorenvoordeelpas is niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt, overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast, specifiek product gaat.