Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN SENIORENVOORDEELPAS / SENIORENVOORDEELKAART

1. Algemeen

1.1
Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, lidmaatschappen, overeenkomsten en leveringen van producten en/of diensten, waaronder de Seniorenvoordeelpas en de Seniorenvoordeelkaart, door Senicom B.V. aan haar klanten.

1.2
Senicom B.V. is gevestigd aan de Grote Berg 18a, te 5611 KK Eindhoven (hierna: ‘Senicom’).

1.3 Door het bestellen van de Seniorenvoordeelpas / Seniorenvoordeelkaart (hierna: “Voordeelpas”) sluit u een overeenkomst met Senicom.

1.4
De persoon die het lidmaatschap aangaat dient minimaal 50 jaar te zijn en woonachtig te zijn in Nederland of België.

1.5
Senicom is gerechtigd om de geldigheid van de Voordeelpas waarvoor het Lidmaatschap is aangegaan, op ieder moment te blokkeren, indien u zich heeft gedragen in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden en/of de wet en/of op een andere wijze die een dergelijke maatregel rechtvaardigt. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige prestatie uit te voeren. Het Lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld.

1.6
Senicom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig. Van deze wijziging wordt kennisgegeven op www.seniorenvoordeelpas.nl.

2. Lidmaatschap op de Voordeelpas

2.1
Om gebruik te kunnen maken van de Voordeelpas via www.seniorenvoordeelpas.nl of via www.seniorenvoordeelkaart.be door derde partijen (hierna: ‘Partners’) aangeboden kortingen en overige diensten, moet de gebruiker (hierna: ‘Lid’) zichzelf registreren bij Senicom.

2.2
De gebruiker is gehouden het registratieformulier van Senicom naar waarheid in te vullen. Direct na registratie ontvangt het Lid een unieke login code, alleen geldend voor het Lid. Hiermee kan het Lid gebruik kan maken van door Partners via Senicom aangeboden kortingen en overige diensten door in te loggen via het platform www.seniorenvoordeelpas.nl of www.seniorenvoordeelkaart.be

2.3 Direct na registratie zet Senicom de procedure in gang waardoor Lid binnen 12
werkdagen na registratie de gepersonaliseerde fysieke Voordeelpas ontvangt, alsmede het op de inschrijfpagina niet voor restitutie vatbare welkomstgeschenk.

2.4
Uw recht om tegen betaling en onder de in deze Voorwaarden en in de overeenkomst genoemde condities gebruik te mogen maken van de Voordeelpas, waaronder uitdrukkelijk tevens begrepen de middels login afgeschermde online omgeving op de website www.seniorenvoordeelpas.nl of www.seniorenvoordeelkaart.be, wordt in deze Voorwaarden steeds aangeduid als ‘Lidmaatschap’.

2.5
Een Lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan. Een Lidmaatschap is strikt persoonlijk en mag niet door u aan derden worden verstrekt. U bent gehouden om zorgvuldig met het Lidmaatschap om te gaan.

2.6

De kosten voor het Lidmaatschap zijn afhankelijk van de campagnepagina waarop u hebt besteld en deze kosten zullen terugkomen op door u ontvangen factuur. De kosten bij het automatisch verlengen van uw lidmaatschap, zijn altijd dezelfde als het bedrag waarvoor u lid bent geworden (hierna: ‘Lidmaatschapsgeld’).

3. Herroepingsrecht

3.1
Zodra wij uw aanmelding voor de Voordeelpas via de website hebben ontvangen sturen wij u per e-mail een bevestiging. Naast deze bevestiging sturen wij u direct na aanmelding, per mail, de inlogcodes voor de website www.seniorenvoordeelpas.nl of www.seniorenvoordeelkaart.be toe. Vanaf dat moment komt tussen u en Senicom B.V. een overeenkomst tot stand en vangt onze dienstverlening direct aan.

3.2
Zodra u van ons de gepersonaliseerde fysieke Voordeelpas heeft ontvangen, vangt de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen aan. Dat houdt in dat u vanaf dat moment het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, zoals die op onze website te vinden is, maar bent hiertoe niet verplicht.

3.3
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Naast de mededeling dient u de door u per post ontvangen Voordeelpas en het bijgesloten welkomstgeschenk retour te sturen volgens instructie. Pas na ontvangst en bevestiging daarvan door ons is uw herroeping definitief;

3.4
Als u binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen gebruik maakt van uw recht op herroeping en de overeenkomst ontbindt, betalen wij u het volledige door u aan ons betaalde bedrag terug. Dit bedrag betalen wij, na retour ontvangst van de fysieke Voordeelpas en het welkomstgeschenk, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan u terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

4. Duur van het lidmaatschap

4.1
Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een één jaar en wordt daarna – behoudens opzegging (zie artikel 7 van deze Voorwaarden) – telkens automatisch voor één jaar verlengd.

4.2
Bij verlenging ontvangt het lid een nieuwe gepersonaliseerde voordeelpas voor het nieuwe lidmaatschapsjaar.

4.3
Informatie over de looptijd van het Lidmaatschap kunt u opvragen bij de klantenservice van Senicom per e-mail via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl of via klantenservice@seniorenvoordeelkaart.be

5. Betaling lidmaatschap en wijze van betaling

5.1
Betaling van een nieuw het Lidmaatschapsgeld dient voorafgaand aan elke lidmaatschapsperiode te geschieden door middel van AfterPay of Creditcard. Bij automatische verlenging van het lidmaatschap, ontvangt u van Senicom een factuur die u kan voldoen middels iDeal of een directe overschrijving. Senicom zal u een nieuwe factuur toesturen voor uw lidmaatschap voor het daaropvolgende lidmaatschapsjaar.

5.2
Bij niet, niet-tijdige betaling – waaronder door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, of onvolledige betaling, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Bij het uitblijven van betaling is Senicom gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, alsmede achterstallige betalingen te vorderen inclusief 12,50 administratiekosten. Senicom kan bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling overgaan tot incassomaatregelen. Senicom zal dan tevens aanspraak maken op betaling van incassokosten. De incassokosten bedragen 15% van het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-.

5.3
Alle Lidmaatschapsgelden zijn in Euro’s en inclusief BTW.

5.4
Senicom heeft het recht eenzijdig de prijs van het Lidmaatschap (zie artikel 2.3 van deze Voorwaarden) te wijzigen, mits het Lidmaatschap sinds de totstandkoming ervan tenminste drie (3) maanden heeft geduurd. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk zes (6) weken voordat deze van kracht wordt, op de website www.seniorenvoordeelpas.nl gepubliceerd en in de aan de Voordeelpas verbonden maandelijkse e-mailing.

5.5
Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

6. Bezorging

6.1 Direct nadat de bestelling van het Lidmaatschap heeft plaatsgevonden, wordt door Senicom de Voordeelpas aangemaakt en binnen 12 werkdagen na registratie bezorgd op het door u in het registratieformulier van Senicom opgegeven adres. Indien u 12 werkdagen na bestelling geen fysieke Voordeelpas per post ontvangen heeft dient u dit altijd kenbaar te maken bij onze klantenservice via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl of klantenservice@seniorenvoordeelkaart.be.

6.2
Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan Senicom te zijn opgegeven via het formulier in de online omgeving, na login. https://seniorenvoordeelpas.nl/over-ons/adresgegevens-wijzigen/ U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw juiste adres aan Senicom. Bij verlies of diefstal van de Voordeelpas kan tegen betaling van een bedrag van € 3,95 aan Senicom een vervangende pas worden verkregen.

6.3
Indien uw e-mail adres wijzigt kunt u uw nieuwe e-mail adres doorgeven aan onze klantenservice via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl of via nl

7. Opzegging van het lidmaatschap

Om een lidmaatschap te beëindigen dient het Lid de gepersonaliseerde Voordeelpas minimaal een maand voor afloop van het eerste lidmaatschapsjaar op te zeggen. Tijdens de automatische verlenging kan het lidmaatschap op ieder moment worden opgezegd, doch met inachtneming van minimaal 1 maand voor afloop van een lidmaatschapsjaar. Opzeggen kan schriftelijk en via ons website door te klikken op de link https://seniorenvoordeelpas.nl/over-ons/opzeggen/ en komt u direct terecht bij het formulier waar u kunt opzeggen. Informatie over de looptijd van uw lidmaatschap kan bij de klantenservice van Seniorenvoordeelpas worden opgevraagd via e-mail klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl of klantenservice@seniorenvoordeelkaart.be. Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd. Na opzegging kan het Lid nog gedurende het lopende lidmaatschapsjaar gebruik maken van alle voordelen van de Voordeelpas.

8. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Senicom is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Senicom is verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Voor het privacy statement verwijzen wij naar https://seniorenvoordeelpas.nl/aanmelden/wpcontent/uploads/2018/05/PrivacyStatement-senicom.pdf

9. Klachten

9.1
U dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk na het ontstaan ervan. U dient deze klacht volledig en duidelijk aan Senicom te omschrijven. U kunt een klacht melden via het formulier in de online omgeving, na login. Het formulier is bereikbaar via deze link: https://seniorenvoordeelpas.nl/over-ons/klachten/

9.2
Wanneer er in onderling overleg geen oplossing wordt bereikt, kunt u voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr

10. Aansprakelijkheid

10.1
De totale aansprakelijkheid van Senicom wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met u gesloten overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van het Lidmaatschapsgeld in enig jaar. Per jaar is Senicom tegenover een en hetzelfde Lid slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door het Lid verschuldigde Lidmaatschapsgeld.

10.2
Senicom is niet aansprakelijk voor vermogensschade en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.

10.3
Indien Senicom toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de met u gesloten overeenkomst, bent u verplicht om Senicom schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen in alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij nakoming van de verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is. In dat geval is Senicom van rechtswege in verzuim.

10.4
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat het Lid de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Senicom meldt.

10.5
Senicom is niet aansprakelijk voor enige door u geleden schade, indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Senicom gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: ziekte van personeel van Senicom, tekortkomingen van toeleveranciers en/of transporteurs van Senicom, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, het onbereikbaar zijn van het internet of telefoonlijnen.

11. Partners

11.1
Op de websites www.seniorenvoordeelpas.nl en www.seniorenvoordeelkaart.be worden door diverse Partners aanbiedingen geplaatst. Voor al deze aanbiedingen en acties geldt dat u een overeenkomst sluit rechtstreeks met de Partner. Senicom is daarbij uitdrukkelijk geen partij en kan voor een gebrekkige uitvoering van de diensten door de partners niet verantwoordelijk en dus niet aansprakelijk worden gehouden. In het geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Partners, dient Lid zich te wenden tot de Partner.

11.2
Zodra u klikt op de button ‘Aanbieding bekijken’ word u doorverwezen naar de website van de Partner. Senicom draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie als vermeld op de website van een Partner, waaronder begrepen kennelijke druk- of zetfouten aangaande prijzen. Een koopovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten met de Partner, onder de met Partner overeengekomen voorwaarden. De gehele afhandeling, waaronder betaling/reclamering/levering, vindt rechtstreeks plaats door de Partner.

11.3 Bij verschillen tussen de informatie op www.seniorenvoordeelpas.nl of www.seniorenvoordeelkaart.be en de informatie van de Partner is de informatie van de Partner leidend. Alle prijzen en overige
informatie op www.seniorenvoordeelpas.nl en www.seniorenvoordeelkaart.be zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is Senicom niet aansprakelijk.

12. Overige bepalingen

12.1
Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarvan deze Voorwaarden deel uit maken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Voorwaarden en overeenkomsten waarvan deze Voorwaarden deel uit maken, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

12.2
Indien een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of ongeldig mochten blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12.3

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 23 juli 2018. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.